Klimvoorwaarden

Klimvoorwaarden AvaTarZ

 1. Iedere deelnemer dient kennis te nemen van deze klimvoorwaarden alvorens het klimbos te betreden. Door middel van een handtekening of bevestigingsmail bevestigt de deelnemer/begeleider/organisator dat kennis is genomen van de klimvoorwaarden en dat deze worden geaccepteerd. Bij minderjarige deelnemers dient de ouder / verzorger of begeleider/organisator deze voorwaarden door te lezen en met de minderjarige(n) bespreken voordat ze het klimbos betreden. De ouder/verzorger of begeleider/organisator bevestigt met deze handtekening dat de klimvoorwaarden zijn doorgelezen én begrepen en dat de deelnemende minderjarige(n) op de hoogte is/zijn gesteld.
 2. Het gebruik en betreden van het klimpark is geheel op eigen risico. Voor aansprakelijkheid van AvaTarZ zie nummer 15.
 3. Het klimpark is voor alle bezoekers vanaf 6 jaar geopend. Kinderen van 6 – 9 jaar klimmen op het lage parcours. Vanaf 10 jaar en minimaal 1,30 meter mag je vrij op het hoge parcours klimmen.
 4. Indien kinderen 9 jaar zijn en op het hoge parcours willen klimmen, moeten deze onder begeleiding van een volwassene klimmen. Per volwassene mogen er 3 kinderen mee klimmen. Kinderen van 9  jaar mogen op het hoge parcours klimmen zolang de volwassenen mee klimt en zij minstens 1,30 meter zijn. Er dient te allen tijde 1 kind voor en 1 kind achter de volwassene te klimmen. Zo kan de volwassene op belangrijke plaatsen de kinderen assisteren.
 5. Personen onder invloed van alcohol, drugs, medicijnen of andere verdovende middelen die gevaar kunnen opleveren voor deelname, zijn niet bevoegd het klimbos te betreden. Ook personen die lijden aan een ziekte of psychische stoornis welke een gevaar kan opleveren voor de eigen gezondheid of de gezondheid van andere deelnemende personen, zijn niet bevoegd deel te nemen.
 6. De maximale klimtijd bedraagt 2½ uur inclusief instructie. Na 2½ uur klimtijd moet het materiaal weer worden ingeleverd. Bij het inleveren van incompleet materiaal zullen de kosten van het materiaal in rekening worden gebracht.
 7. Er mogen bij het betreden van het klimpark geen voorwerpen als sieraden (oorbellen, kettingen, armbanden enz.), mobiele telefoons, fotocamera’s of dergelijke worden meegenomen die gevaar kunnen opleveren voor de deelnemers of andere personen. Lange haren dienen vastgebonden te worden met een elastiekje. Het dragen van stevig schoeisel is vereist.
 8. Om te roken dient een klimgordel altijd te worden uitgedaan. Brandschade op de klimuitrusting  betekent dat we het materiaal niet meer mogen gebruiken. Kosten worden in dat geval verhaalt op de veroorzaker.
 9. Klimmen met eigen materiaal is niet toegestaan. De door AvaTarZ ter beschikking gestelde uitrusting (gordel, smart-belay en trac) moeten volgens de aanwijzingen door het personeel worden gebruikt. De uitrusting mag niet aan anderen worden overgedragen en mag tijdens het bezoek van het klimpark niet zonder toestemming van het personeel worden afgedaan.
 10. Alvorens deelnemers gaan klimmen dienen ze een gezamenlijke instructie te volgen door een AvaTarZ instructeur. Aanwijzingen en opdrachten van personeel dienen ten alle tijden opgevolgd te worden. Bij overtredingen of wangedrag ten opzichte van de veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen van het personeel neemt AvaTarZ geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot eventuele (persoons)schade.
 11. Het gebruik van de trac moet precies volgens de aanwijzingen van het personeel gebeuren. Bij twijfel moet er altijd om hulp worden gevraagd.
 12. Op de platformen mogen maximaal 2 deelnemers staan. Het aantal personen op een hindernis kan variëren en wordt aan het begin van de hindernis aangegeven. Op de ziplines mag maximaal 1 persoon tegelijk, waarbij gewacht dient te worden totdat de voorganger op het plateau staat.
 13. Het klimbos management houdt zich het recht voor om personen die zich niet aan de regels houden de toegang tot het park te ontzeggen. Ook houdt de bedrijfsleiding zich het recht voor om het klimpark te sluiten als er situaties ontstaan waardoor de veiligheid niet meer gegarandeerd kanworden. In dergelijke gevallen is het aan de bedrijfsleiding om te kijken of er eventueel recht is op teruggave van de entreeprijzen. Breekt een deelnemer zijn / haar bezoek vroegtijdig af, dan maakt deze geen aanspraak op een vergoeding van de entreeprijzen.
 14. Het klimbos management behoudt zich het recht voor om een deelname te ontzeggen wanneer er sprake is van een fysieke of mentale staat van een deelnemer die een gevaar voor de deelnemer of voor derden op kan leveren. Concrete voorbeelden hiervan zijn: zonnesteek, neiging tot flauwvallen of plotselinge misselijkheid. Overige situaties zijn naar inzicht van de instructeur.
 15. AvaTarZ aanvaardt alleen aansprakelijkheid bij nalatigheid van de organisatie.
 16. AvaTarZ houdt zich het recht voor om alle gemaakte foto- en filmopnamen te gebruiken voor informatie en/of reclame doeleinden. Mocht een deelnemer hier niet mee eens zijn, dan moet hij/zij dat aangeven bij de aanmelding.
 17. Het gebruik van persoonlijke foto-, film- en webcamopnames van AvaTarZ voor reclamedoeleinden is verboden. In geval van misbruik behoudt AvaTarZ zich het recht voor om een schadeclaim in te dienen.
 18. De deelnemers verklaren hierbij:

– Kennis te hebben genomen van de moeilijkheidsgraad en risico’s van de activiteit(en), waarop deze overeenkomst betrekking heeft.
– Alle medische en/of conditionele bijzonderheden van zichzelf, en/of degenen voor wie deze overeenkomst van toepassing is, schriftelijk aan de organisator te hebben gemeld.
– Met betrekking tot de gezondheid en conditie, zich in staat achten, deel te nemen aan de activiteit(en), waarop deze overeenkomst betrekking heeft, zonder zichzelf of anderen in gevaar te brengen.

 1. AvaTarZ werkt volgens deze klimvoorwaarden. Met het boeken van een activiteit verklaart u kennis te hebben genomen en akkoord te zijn gegaan met de voorwaarden. De klimvoorwaarden liggen bij de kassa van AvaTarZ en zijn onderdeel van de deelnamecriteria en regels

 


 

Reserveer nu!

Vul het formulier in